Barion Pixel
  • Nincsenek termékek a kosárban.

Adatkezelési tájékoztató

 • Home

ADATKEZELÉSI-ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Rácz Balázs E.V. – B-art Hungary Angol Terápia, Rajztanfolyamok és jobb agyféltekés oktatás, szolgáltatások, termékek, tanfolyamok.

www.b-arthungary.com
hatályos: 2024-05-27-től

1. BEVEZETÉS

Rácz Balázs E.V., Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, a továbbiakban: Rácz Balázs E.V.,, szolgáltató, adatkezelő, egyéni vállalkozó, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A b-arthungary.com domain név alatt elérhető internetes weboldalt (a továbbiakban: Honlap) Rácz Balázs E.V. üzemelteti.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Honlap nyitóoldaláról elérhető Impresszum tartalmazza.

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Rácz Balázs E.V. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Rácz Balázs E.V. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Rácz Balázs E.V. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Adatvédelmi

 • törvény)

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 • 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

2. DEFINICIÓK

Ezen Adatkezelési-adatvédelmi Szabályzatban és Tájékoztatóban használt fogalmak jelentéstartalma:

Adatbázis: Az Eladó által vezetett és rendszeresen frissített adatnyilvántartás, amely a Felhasználók rendelkezésre álló adatait tartalmazza.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105, Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 43859280, Adószám: 67171792-1-24, Képviselő: Rácz Balázs, Telefonszám: +36308525423, E-mail: barthungary@gmail.com, Honlap: http://www.b-arthungary.com, Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002, HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005

2024.05.27. www.b-arthungary.com

1

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végre hajtatja.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Eladó: Rácz Balázs E.V. Későbbiekben: Eladó, Tulajdonos, Szolgáltató, Szerző.

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Felhasználó: A Honlapon önmagát regisztráló személy. Későbbiekben: Felhasználó, Megrendelő, Vevő.

Fiók: A Vevőnek saját regisztrált Fiókját jelenti a b-arthungary.com oldalon. A Termékek megrendeléséhez, valamint a Videók megtekintéséhez regisztrálni szükséges. Ezen fiókban a Vevő mindig meg tudja tekinteni aktuálisan megvásárolt és aktív termékeit, hogy azokat még mennyi ideig tudja megnézni és még hányszor tudja azokat megnézni. Ezen kívül a vásárlási dokumentációkat is itt találja meg a rendelésekről, termékekről, címéről, fiókadatairól.

Honlap: A b-arthungary.com domain név alatt elérhető internetes weboldal (a továbbiakban: Honlap), Rácz Balázs E.V. üzemelteti.

Hozzájárulás: Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Megrendelés: A Felhasználó mint Megrendelő által egy vagy több Termék, Tanfolyami részvétel megvásárlása.

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Vásárlás: a Felhasználó/Megrendelő/Vevő által – akár több webshop terméket magába foglaló – egy adott időszakra vonatkozó és adott mennyiségszer megtekinthető Virtuális Termék vagy élő tanfolyami részvétel megvásárlása.

A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el. Felhasználó a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul adatainak a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Az adatkezelés célja kiemelten:

 • megfelelő szolgáltatás nyújtása a regisztrált Felhasználók és a Megrendelők számára

 • az Adatvédelmi tv. 4. §-val összhangban annak biztosítása, hogy a Felhasználó a Honlapon megrendelést adhasson le

 • az Eladó, mint Kiadó visszajelzést kapjon a Termékekkel kapcsolatban a Megrendelőktől, szolgáltatásának és a Termékek minőségének fejlesztése érdekében – szükség esetén személyes (email, telefon) megkereséssel, ill. a Honlapon való visszajelzés lehetőségének biztosításának útján.

Az Adatbázis az Eladó tulajdonát képezi, annak tartalmát szigorúan bizalmasan kezeli, és  megtesz minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. Emellett, minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Adatbázisban szereplő adatok ne csorbuljanak, ne vesszenek el, ne módosuljanak.

3. CÉGADATOK

Az adatkezelő megnevezése: Rácz Balázs E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Az adatkezelő e-mail címe: barthungary@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 8525-423

Adószám: 67171792-1-24

Nyilvántartási szám: 43859280

2024.05.27. www.b-arthungary.com

Adatkezelő képviselője: Rácz Balázs

2

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Felhívjuk Rácz Balázs E.V. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának  beszerzése.

A Felhasználók által megadott, valamint egyes, a Felhasználókra vonatkozó adatok tekintetében az Eladó adatkezelőnek minősül. A Felhasználó személyes adatait önkéntesen az Eladó részére.

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk:

4.1. Kapcsolattartással, érdeklődéssel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az érintettek, az Eladó szolgáltatásaival kapcsolatban érdeklődők részére megfelelő információ nyújtása.

Az érdeklődők a barthungary@gmail.com e-mail címre küldött leveleikben vagy telefonos megkereséssel kérhetnek tájékoztatást az Eladó szolgáltatásaival kapcsolatosan.

Az adatkezelés jogalapja: érintett jogos érdeke – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

A kezelt személyes adatok köre:

az Érdeklődő

 • neve,

 • e-mail címe,

 • telefonszáma,

 • címe.

Az adatkezelés időtartama:

 • az érintett tiltakozásáig

 • a megkeresés céljának teljesüléséig.

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

A jogos érdek megjelölése: az Eladó jogos érdeke az adatok kezelése – közvetlen üzletszerzés.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Eladó nem tud kapcsolatot tartani, megfelelő információt szolgáltatni az érintettek részére.

Az adatkezeléssel érintettek köre: Rácz Balázs E.V. szolgáltatásaival, a Honlappal, Termékekkel kapcsolatosan érdeklődő partnerek, érintettek.

4.2. Közvetlen megrendelés (a Webshop termékei)

Az adatkezelés célja: Az érdeklődőknek lehetősége van megrendelést/előfizetést küldeni az Eladó részére a barthungary@gmail.com e-mail címre küldött levélben.

Az adatkezelés célja az előfizetés vagy megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés/megrendelés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Rácz Balázs E.V.

Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Levelezési cím: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Nyilvántartásba vevő hatóság: Békéscsabai Önkormányzat

Nyilvántartási szám: 43859280

Adószám: 67171792-1-24

Képviselő: Rácz Balázs

Telefonszám: +36308525423

E-mail: barthungary@gmail.com

Honlap: http://www.b-arthungary.com

Bankszámlaszám: HU78 1070 0165 7010 2477 5120 0002

HU67 1070 0165 6334 0765 5110 0005

3

A kezelt adatok köre: személyes adatok,

a Megrendelő

 • neve

 • e-mail címe

 • postázási, kézbesítési címe (személyre szóló Kiadói küldemények esetére)

 • számlázási címe

 • telefonszáma

 • banki utalást eszközlő neve

 • bankszámlaszáma a megrendeléssel kapcsolatos adatok

 • a Felhasználó által megvásárolt Termékek, illetve Tanfolyamok neve, száma és időszaka. Az adatkezelés időtartama:

 • megegyezik a Felhasználó Honlapon történő regisztrációjának időtartamával + 1 hónap,

 • amennyiben a Felhasználó Terméket, Tanfolyami részvételt vásárol az Eladótól, 8 (nyolc) év azokra a személyes adatokra vonatkozóan, amelyek megőrzését a számviteli vagy adójogszabályok előírják, vagy azoknak érdekében megőrzésük indokolt.

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és az Eladó között a szerződéskötés (termék, vagy tanfolyami részvétel rendelés) nem lehetséges. Az adatok megadása alapfelétele a szerződés létrejöttének.

Az adatkezeléssel érintettek köre: Rácz Balázs E.V.-val szerződött, terméket vagy tanfolyami részvételt megrendelő partnerek, érintettek.

4.3. Webshopon keresztül történő megrendelés, vásárlás – http://b-arthungary.com/tanfolyamok, vagy http://b-arthungary.com/webshop

Az adatkezelés célja: Az érdeklődőknek lehetősége van a magazin megrendelést eszközölni a Társaság által működtetett webfelületen. Az adatkezelés célja az előfizetés v. megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés/megrendelés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt adatok köre: személyes adatok,

a Megrendelő

 • neve

 • e-mail címe

 • postázási, kézbesítési címe (személyre szóló Kiadói küldemények esetére)

 • számlázási címe

 • telefonszáma

 • banki utalást eszközlő neve

 • bankszámlaszáma a megrendeléssel kapcsolatos adatok

 • a Felhasználó által megvásárolt Termékek, illetve Tanfolyamok neve, száma és időszaka.

 • Az adatkezelés időtartama:

 • megegyezik a Felhasználó Honlapon történő regisztrációjának időtartamával

Rácz Balázs E.V.

Az adatkezelő levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Az adatkezelő e-mail címe: barthungary@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 8525-423

Adószám: 67171792-1-24

Nyilvántartási szám: 43859280

2024.05.27. www.b-arthungary.com

Adatkezelő képviselője: Rácz Balázs

4

 • regisztráció esetén a regisztráció lejáratát, megszakítását követően + 1 hónap,

 • amennyiben a Felhasználó Terméket, Tanfolyami részvételt vásárol az Eladótól, 8 (nyolc) év azokra a személyes adatokra vonatkozóan, amelyek megőrzését a számviteli vagy adójogszabályok előírják, vagy azoknak érdekében megőrzésük indokolt.

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és az Eladó között a szerződéskötés (magazin rendelés) nem lehetséges. Az adatok megadása alapfelétele a szerződés létrejöttének.

Az adatkezeléssel érintettek köre: Rácz Balázs E.V.-val szerződött, magazint megrendelő partnerek, érintettek.

Mivel a Szolgáltató harmadik félnek adja át a megrendelési/vásárlói adatokat, ezért a vásárlónak az alábbi adattovábbítási nyilatkozatot kifejezetten el kell fogadnia. Az adattovábbítási nyilatkozat elfogadását a vásárló a tranzakció indításánál egyértelműen jelzi azzal, hogy a fizetést elindítva egyben elfogadja a nyilatkozatot, azaz

az alábbi nyilatkozatot teszi:

Adattovábbítási nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy Rácz Balázs E.V. (Székhely: 5600, Békéscsaba, Bessenyei utca 105) adatkezelő által a b-arthungary.com fizetési elfogadóhely felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a CIB Bank Zrt., vagy a Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: személyes adatok

a Megrendelő

 • neve

 • e-mail címe

 • számlázási címe

 • telefonszáma

 • banki utalást eszközlő neve

 • bankszámlaszáma

 • a megrendeléssel kapcsolatos adatok

 • a Felhasználó által megvásárolt Termékek, Tanfolyamok nevei, száma és időszaka.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a CIB Bank Zrt., vagy a Barion Payment Zrt., Adatkezelési tájékoztatóiban, az alábbi weboldalakon tekinthetők meg: https://www.cib.hu/Maganszemelyek/tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok.html

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Barion bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Bank: Barion Payment Zrt Cégnév: Barion Payment Zrt
adatkezelési tájékoztató: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Helpdesk: +36 1 464 70 99
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.
Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192 Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

A vásárló (kártyabirtokos) a webáruházban a Kosárban választhatja ki a fizetés módját. Barion Bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárlás lezárása képernyőn a “Vásárlás” gomb lenyomása után át lesz irányítva a Barion szolgáltatás titkosított oldalára. A Barion titkosított felületén a kártyaadatok megadása után, a vásárló a fizetés gomb megnyomásával jóváhagyja a tranzakciót.

Webáruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

 • MasterCard

 • Visa

 • Electron – Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáján a kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz!

 • Maestro – Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával! A fizetés folyamata:

A vásárló (kártyabirtokos) a webáruházban a Kosárban választhatja ki a fizetés módját. Barion Bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárlás lezárása képernyőn a “Vásárlás” gomb lenyomása után át lesz irányítva a bank titkosított oldalára. A bank titkosított felületén a kártyaadatok megadása után, a vásárló a fizetés gomb megnyomásával jóváhagyja a tranzakciót.
A fizetést követően visszatér a b-arthungary.com oldalra, és a vásárlásáról visszaigazolást kap.

Fontos tudnivalók:

 • Egy vásárlást nem lehet többször kifizetni, ez ellen véd a rendszer.
 • A b-arthungary.com webáruházhoz nem jutnak el a bankkártya adatok, ezekről csak a bank értesül.
 • Amennyiben túlfizetés történik, vagy valamilyen okból kifolyólag a megrendelt áru nem szállítható, jóváírásra van lehetőség.
 • A kártyás fizetés során Forintban történik a tranzakció.
 • Bankkártyás fizetésre életkortól és országtól függetlenül van lehetőség, de a termék átvétele csak Magyarországon területén lehetséges.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013 A biztonságról:
Az SSL, a Secure Sockerts Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A Barion rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngészőprogram az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

4.4. Hírlevél

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról/termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont,

A kezelt személyes adatok köre:

a célszemély (potenciális üzletfél)

 • vezetékneve és keresztneve (jog személy neve)

 • e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama:

Rácz Balázs E.V.

Az adatkezelő levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Az adatkezelő e-mail címe: barthungary@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 8525-423

Adószám: 67171792-1-24

Nyilvántartási szám: 43859280

2024.05.27. www.b-arthungary.com

Adatkezelő képviselője: Rácz Balázs

5

 • az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig

 • hírlevélről való leiratkozásig.

A hozzájárulás visszavonása alapján a 4.4 pontban foglalt adatokat a hírlevél adatbázisból az Eladó legkésőbb 15 napon belül törli, és ezután nem küld a továbbiakban hírlevelet az adott személynek.

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat a cégünknek az barthungary@gmail.com címre küldött levelével, vagy a hírlevélben a leiratkozás ikonra történő kattintással.

Az adatkezeléssel érintettek köre: Rácz Balázs E.V. elektronikus hírlevelére feliratkozó partnerek, érintettek.

4.5. Apróhirdetés feladásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az érdeklődőknek lehetősége van az Eladó által kiadott termékekben díjmentes hirdetés (apróhirdetés) feladására. Az adatkezelés célja a hirdetés során az érintett által átadott adatok kezelése.

Felhívjuk az Rácz Balázs E.V. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A kezelt személyes adatok köre:

a hirdetést feladó

• neve

• e-mail címe.

• A hirdetés szövegezésében meghatározott, az érintett által átadott adatok

Az adatkezelés időtartama: A hirdetést feladó személy adatai a hirdetés megjelenítését követő 2 hónapon belül törlésre kerül rendszerünkből.

A hirdetések megjelentetése a vonatkozó kiadványban történik.

Személyes adatok címzettjei: A hirdetésben meghatározott adatokat a vonatkozó kiadványt megvásárló személyek ismerhetik meg. A hirdető személy adatait az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre: Rácz Balázs E.V. termékeiben apróhirdetést feladó érintettek.

4.6. Médiahirdetéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az érdeklődőknek lehetőségük van az Eladó által termékekben díjköteles

hirdetés (médiafelület) feladására.

Az adatkezelés célja: a hirdetés során az érintett által átadott adatok kezelése.

Felhívjuk Rácz Balázs E.V. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés/megrendelés teljesítése – – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

A kezelt személyes adatok köre:

 • A hirdetést feladó (amennyiben természetes személy)

 • neve

Rácz Balázs E.V.

Az adatkezelő levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Az adatkezelő e-mail címe: barthungary@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 8525-423

Adószám: 67171792-1-24

Nyilvántartási szám: 43859280

2024.05.27. www.b-arthungary.com

Adatkezelő képviselője: Rácz Balázs

6

 • címe

 • személyi okmány adatai (természetes személy esetén)

 • e-mail címe.

 • A hirdetés szövegezésében meghatározott, az érintett által átadott adatok

Az adatkezelés időtartama: A hirdetést feladó személy adatai a szerződést teljesítés követő 8 évig kerülnek megőrzésre. A hirdetések megjelentetése a vonatkozó kiadványban történik.

Személyes adatok címzettjei: A hirdetésben meghatározott adatokat a vonatkozó kiadványt megvásárló személyek ismerhetik meg. A hirdető személy adatait az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre: Rácz Balázs E.V.-val kiadványaiban, termékeiben díjköteles hirdetést feladó érintettek.

(szerződő fél).

4.7. Számla kiállítása (természetes személy érintett esetén)

Az adatkezelés célja: számla kiállítása a számlafizető részére, jogszabályi előírások teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: jogszabály szerint – 2000. évi C trv. 166. § (1) bekezdés

A kezelt személyes adatok köre:

 • Számlafizető neve

 • Számlázási cím

 • Számla összege

 • Vásárolt termékek.

Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben meghatározott határidőig – 2000. évi C trv. 169. § (2)  bekezdés

 • amennyiben a Felhasználó Terméket, tanfolyami részvételt vásárol a Társaságtól, 8 (nyolc) év azokra a személyes adatokra vonatkozóan, amelyek megőrzését a számviteli vagy adójogszabályok előírják, vagy azoknak érdekében megőrzésük indokolt.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének.

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre: Azon érintettek, akik számára számlát állít ki az adatkezelő.

4.8. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: Rácz Balázs E.V. a Honlapon ún. „sütiket” (ideiglenes markerek) használhat, amelyek többek között lehetővé teszik a Honlapra való gyorsabb belépést, ezeket az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolják el.

A „süti” alatt olyan információs adatcsomagot értünk, mely jellemzően az adott ügyfél-munkamenet ideje alatt aktív és amely a gyorsabb azonosítás érdekében a Honlapról a Felhasználó számítógépére kerül. Vannak olyan „sütik” amelyek egy ideig a Felhasználó számítógépén maradnak.

A „sütit” a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Rácz Balázs E.V.

Az adatkezelő levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Az adatkezelő e-mail címe: barthungary@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 8525-423

Adószám: 67171792-1-24

Nyilvántartási szám: 43859280

2024.05.27. www.b-arthungary.com

Adatkezelő képviselője: Rácz Balázs

7

A „sütik” segítik a Felhasználók számára nyújtott szolgáltatások fejlesztését. Emellett a Honlap

működtetéséhez szükségesek, a Honlap használatával kapcsolatos információkat gyűjtenek.

Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző beállításait, ez a kikapcsolás azonban lassíthatja vagy megakadályozhatja az oldal néhány részére való belépést, egyes funkciók használatát.

A használt munkamenet sütik elkerülik, hogy más informatikai eszközökhöz folyamodjunk, melyek az ügyfelek navigációjának titoktartására potenciálisan károsak és nem teszik lehetővé az azonosító személyes adatainak megszerzését.

A Honlapon az alábbi „sütik” működnek:

A jelszóval védett munkamenethez használt „sütik”: a regisztrált felhasználó azonosítására szolgál a belépés során annak érdekében, hogy a szerverrel folytatott kommunikáció a hálózaton ne szakadjon meg.

A bevásárlókosárhoz használt „sütik”: a Felhasználó által megvásárlásra kiválasztott Termék

hivatkozásainak tárolásához.

Biztonsági „sütik”: az Eladó számára a jogszabályok által előírt biztonsági követelmények teljesítéséhez szükségesek a Honlapon elérhető szolgáltatásokkal összefüggésben.

Feltétlenül szükséges „sütik”:

Emlékeznek arra, hogy mi van a bevásárlókosarában

Emlékeznek arra, hogy milyen messzire jutott el egy rendelésben

Funkcionális „sütik”:

Emlékeznek a bejelentkezési adataira

Biztosítják a bejelentkezés közbeni biztonságot

Biztosítják a weboldal következetes megjelenését

Teljesítmény „sütik”:

Növelik a weboldal teljesítményét

Fokozzák a felhasználói élményt

A sütiket nem használja az Eladó arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsa. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett (Felhasználó) önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

A kezelt személyes adatok köre: Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

Az adatkezelés időtartama: jellemzően a munkamenet lezárásáig.

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

A Honlap használói elfogadják a „sütik” működését, amennyiben a Honlapon elhelyezett „Megértettem” feliratra kattintanak. A „sütik” használatának elfogadása esetén a tájékoztatás és a hozzájárulás kiterjed a Honlapnak a felhasználói eszköz későbbi csatlakozásai során történő használatára is.

5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Rácz Balázs E.V.

Az adatkezelő levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Az adatkezelő e-mail címe: barthungary@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 8525-423

Adószám: 67171792-1-24

Nyilvántartási szám: 43859280

2024.05.27. www.b-arthungary.com

Adatkezelő képviselője: Rácz Balázs

8

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket, Rácz Balázs E.V.-t. Cégünk, Rácz Balázs E.V. e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

6. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI

SZERVEZETHEZ

Az Eladó az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi

szervezethez.

7. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

 • A számlázással összefüggő adatkezelési tevékenységet a Társaság saját hatáskörben látja el, erre a tevékenységére a jelen Adatkezelési-Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató előírásait alkalmazza.

 • A könyveléssel összefüggő feladatokkal az Eladó Rétiné Éva könyvelőt, mint adatfeldolgozót bízza meg.

Az Adatfeldolgozó adatai: székhely 5600, Békéscsaba, Kinizsi u. 7-9. (Csaba utca felől)

Rétiné Éva

Az Adatfeldolgozó elérhetősége: retineeva57@gmail.com, telefon +36209462985

Az Adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat kezeli adatfeldolgozási tevékenysége keretében:

 • a Megrendelő neve (vezetéknév és keresztnév/cégnév)

 • számlázási címe (ország/megye/irányítószám/város/utca/házszám/lakás)

 • a vásárolt termék fajtája (Termék, Tanfolyam)

 • a vételár összege

 • a vásárlás/számlakiállítás időpontja.

A Honlap karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásával a Társaság a

CsabaInformatika.NET Kft-t bízza meg. E körben a vállalkozó Adatfeldolgozónak is minősül.

Az Adatfeldolgozó adatai: székhely 5600 Békécsaba Vigasz u. 1., adószám 32041484-4-1-04, ügyvezető: Rakusz János.

Az Adatfeldolgozó elérhetősége: info@csabainformatika.net, telefon +36307491217

Az Adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat kezeli adatfeldolgozási tevékenysége keretében:

 • a Megrendelő neve (vezetéknév és keresztnév/cégnév)

 • számlázási címe (ország/megye/irányítószám/város/utca/házszám/lakás)

 • a vásárolt termék fajtája (Termék, Tanfolyam)

 • a vételár összege

 • a vásárlás/számlakiállítás időpontja.

A webáruház tárhelyszolgáltatója a MAXER Hosting Kft. A Maxer Hosting Kft. mint adatfeldolgozó

adatai: székhely 9021 Győr, Arany János u. 31., adószám:13670452-2-08, ügyvezető Nyers Péter.

Az Adatfeldolgozó elérhetősége: info@maxer.hu, telefon +3612579913.

A tárhelyszolgáltató mint adatfeldolgozó személyes adatok kezelésére vonatkozórendelkezései a MAXER Hosting Kft. adatvédelmi szabályzatában olvashatóak: https://maxer.hu/adatvedelmi-szabalyzat.html

Az online bankkártyás fizetések a CIB Bank Zrt., vagy a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok Rácz Balázs E.V.-hoz nem jutnak el. A bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

Rácz Balázs E.V.

Az adatkezelő levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Az adatkezelő e-mail címe: barthungary@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 8525-423

Adószám: 67171792-1-24

Nyilvántartási szám: 43859280

2024.05.27. www.b-arthungary.com

Adatkezelő képviselője: Rácz Balázs

9

A szolgáltatást a CIB Bank Zrt., vagy a Barion Payment Zrt. nyújtja:

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8., H-1995 Budapest Telefon: +36 1 423 1000 Fax: +36 1 489

6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44

CSASZ: 17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély

száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

A vonatkozó Kereskedői Általános Szerződési Feltételek megtekinthető: a https://www.cib.hu/Maganszemelyek/tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok.html weboldalon.

Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B épület 2. emelet

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552

Adószám: 25353192-2-43

Közösségi adószám: HU25353192

Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192

Képviseli: Kiss Sándor, vezérigazgató, igazgatóság elnöke

Az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei:

dr. Kövecses-Varga Márton

Barion Payment Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B épület 2. emelet

E-mail: compliance@barion.com,

Telefonszám: +36 30-270-4131

A vonatkozó Kereskedői Általános Szerződési Feltételek megtekinthető: a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ weboldalon.

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Eladó kezeli)

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést

b) kérelmezheti azok helyesbítését

c) kérelmezheti azok törlését

d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje)

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen

f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Eladó.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: az Eladó minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Eladó számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Az Eladó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)

c) változatlansága igazolható (adatintegritás)

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Eladó és partnerei informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül. Amennyiben az információ átadás az érintett részére 30 napon belül nem valósítható meg, a megkereséstől számított 30 napon belül értesítést küldünk az érintett részére és az értesítést követő 2 hónapon belül az érintett által kért információkat az érintett részére átadjuk.

Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Eladó megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 3. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai

 • az érintett személyes adatok kategóriái

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama

 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

 • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítés joga:

E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

Rácz Balázs E.V.

Az adatkezelő levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Az adatkezelő e-mail címe: barthungary@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 8525-423

Adószám: 67171792-1-24

Nyilvántartási szám: 43859280

2024.05.27. www.b-arthungary.com

Adatkezelő képviselője: Rácz Balázs

10

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából

c) a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján

d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja ezekről a címzettekről.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +3613911400

E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

E-mail/Levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, 1363 Budapest, Pf.: 9.

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Rácz Balázs ev. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Bessenyei utca 105

Az adatkezelő e-mail címe: barthungary@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 8525-423

Adószám: 67171792-1-24

Nyilvántartási szám: 43859280

Csak magánszemélyeknek nyújthatunk szolgáltatást, így számlát is csak magánszemélyek részére állíthatunk ki.

 

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az cookiek-ról:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

Az cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)

bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k : Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

2.2. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv.

5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb egy hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

2.3. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

3. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

4. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,

 • az adatok helyesbítéséhez való jog,

 • az adatok törléséhez való jog,

 • az adatok zárolásához való jog,

 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 

5. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az

Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

error: Védett tartalom!